Scientific Committee

Scientific Committee
Chair
Chon-Haw Tsai
Co-Chair
Chung-Yao Hsu
Scientific Committee Member
International Committee Member
Pamela McCombe (Australia & New Zealand)
Wang Yongjun (China)
Ping-Wing Ng (Hong Kong)
Artemio A. Roxas Jr. (Philippines)
Le Duc Hinh (Vietnam)
Christopher Chen (singapore)
Saman B. Gunatilake (Sri Lanka)
Esmatullah Hamed (Afganistan)
Win Min Thit (Myanmar)
Sarangerel Jambal (Mongolia)
Mohammad Wasay (Pakistan)
Ho Jin Kim (Korea)
Moh Hasan Machfoed (Indonesia)
Ai Huey Tan (Malaysia)
Local Committee Member
Chaur-Jong Hu
Chih-Cheng Huang
Chin-Hsien Lin
Chou-Ching Lin
Hsiang-Yu Yu
Jiann-Shing Jeng
Jia-Ying Sung
Jong-Ling fuh
Kuo-Hsuan Chang
Kun-Ju Lin
Liang-Po Hsieh
Long-Sun Ro
Shoou-Jeng Yeh
Tain-Junn Cheng
Wei-Che Lin
Wei-Ta Chen
Yao-Chung Chuang
Yi-Chung Lee
Yi-Hisn Weng
Ying-Zu Huang